Kathrine Potapov, Julia Richardson, Denise Lee, Vicky Xu, Madeline Toupin

Photos courtesy of Martin Lipman and Lee Narraway

Linda Kristansen & Julia Richardson (Leacross recipient)

Katherine Potapov